هام دوست متفاوت من

53,550 تومان

هام اخرین بازمانده از نسل خودشان است زمانی خانواده‌ای داشته و روی دیوارهای غار نقاشی‌هایی از خانواده‌اش وجود دارد.

اوکاپی شلوار گورخری‌اش را دوست دارد

68,000 تومان
او هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد آن‌ها شلوارهای گورخری هستند و بهشان می‌گفت: پاهای اوکاپی